หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

13 มีนาคม 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอำไพ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน
ในการนี้กราบขอบพระคุณคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ) ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินด์ บุรีรัตน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง ลิ้มตระกูล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นายมนตรี ชาลีเครือ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นายธีรนิติ จันทร์เจริญ (ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ซีพี สหอุตสาหกรรม จำกัด) ผู้แทนจากสถานประกอบการ

นายธนวัฒน์ จันท์เทวนุ (ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงท่อกลม บริษัท ซีพี สหอุตสาหกรรม จำกัด) ผู้แทนจากสถานประกอบการ

นายพิสิษฐ์ สุทธิวงศ์เมธี (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอ็มไอ.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) ผู้แทนจากสถานประกอบการ

ที่ได้เสียสละเวลา และให้ความอนุเคราะห์วิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ

Leave a Comment