อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียงเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6 มีนาคม 2561
อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Leave a Comment