อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา อาจารย์ศิรินทรา ทันอินทรอาจ นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ และนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สร้างฝายมีชีวิต ณ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

1-4 มีนาคม 2561
อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา อาจารย์ศิรินทรา ทันอินทรอาจ นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ และนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สร้างฝายมีชีวิต ณ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ในการนี้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก
1. อุทยานแห่งชาติตาดโตน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
3. สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมือง
4. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
5. โรงงานน้ำแข็งบัวทอง
6. ร้านด็อกเตอต์บิวตี้
7. เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ (ห้อง MEP)
8. บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9. ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง
10. หจก. เมืองทองเรเดียล
11. เครือข่ายนักศึกษาสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 10

Leave a Comment