สำนักงานคณบดีโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

สำนักงานคณบดีโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

สำนักงานคณบดีโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ประธานกรรมการ นางบัววงศ์ ชัยณแสนสุข กรรมการ และ นางศริญญา จินดามาตย์ กรรมการ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โดยได้ผลคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.20 คะแนน

 

Leave a Comment