วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คว้า 4 รางวัลจากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 RDC 2017 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันออก)

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คว้า 4 รางวัลจากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 RDC 2017 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันออก)

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 RDC 2017 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันออก) ระหว่างวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2560 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1. นายวรวัฒน์ นิสาภัย นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 2
2.นายวรัญญู แสงสีดา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3
3. นางสาวพรนภา เทียวสูงเนิน นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3
4. นายแสนภูมิ สังกะสี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3
5. นางสาวสุกัญญา นนท์ฤาชา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3
6. นางสาวณัฌฒญา นาจำเริญ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3
7. นายพงษ์ศักดิ์ สมอาจ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3

จากการแข่งขันนักศึกษาตัวแทนโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถคว้ามาได้ 4 รางวัลคือ
1. นางสาวสุกัญญา นนท์ฤาชา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
2. นายวรัญญู แสงสีดา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
3. นายวรวัฒน์ นิสาภัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
4. นายพงษ์ศักดิ์ สมอาจ รางวัล BEST DESIGN

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1,2 และ 3 ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ระดับ ประเทศ ระหว่างวันที่ 5-24 มิถุนายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Comment