ผลการพิจารณาโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2560

แจ้งผลการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ปี พ.ศ. 2560 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1. คุณวิทวัส อิสระภิญโญ บริษัทโทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ได้รับคะแนนเป็น ลำดับที่ 2 ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ เสนอโดย โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2. นายอดิเรก ภิลัยวรรณ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 4 การประกวดโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษ

3. นายพิสาน ฝาชัยภูมิ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 5 การประกวดโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

corp1

corp2

corp3

ที่มา สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Leave a Comment