>>การตรวจรับรองประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

14525232_1043737572413624_6324577127812064757_o

การพิจารณาให้รับใบรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เพื่อประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร จำนวน 5 ท่าน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ที่ปรึกษา
2. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานกรรมการ
3. ศาตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อนุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ อนุกรรมการ
5. นางสาวโชติกา ทยากรโกสิน ผู้ช่วยเลขานุการ

ดำเนินการวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสระหงส์ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และตรวจสอบห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

การพิจารณาให้รับใบรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เพื่อประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม