สายวิชาการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

นายจักรี วิชัยระหัดอ.จักรี วิชัยระหัด

 

นส.วิภารัตน์ นิสาภัยอ.วิภารัตน์ นิสาภัย

 

นส.วราภรณ์ จันทร์เวียงอ.วราภรณ์ จันทร์เวียง

 

อ.กมลรักษ์ แก้งคำ

 

อ.รัชวุธ สุทธิดร.รัชวุธ สุทธิ

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุลดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล

 

ดร.ศักดิ์ชัย ดรดีดร.ศักดิ์ชัย ดรดี

 

ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์

 

นส.สุพัตรา บุตรเสรีชัยดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย

 

นายวรเชษฐ์ แสงสีดาอ.วรเชษฐ์ แสงสีดา

 

นายศรัณยู เหลาพาอ.ศรัณยู เหลาพา

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ

ผศ. ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ผศ. ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์

 

ผศ. ดร.มานพ ยิ่งรัมย์ผศ. ดร.มานพ ยิ่งรัมย์

 

นายปิยพันธ์ุ แสงทองอ.ปิยพันธ์ุ แสงทอง

 

นายสุรวุฒิ สุดหาอ.สุรวุฒิ สุดหา

 

ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ม้าวิเศษ

 

อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสารผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร

 

เกศศิริ ละแมนชัยอ.เกศศิริ ละแมนชัย

นส.สิริพร ขันทองคำอ.สิริพร ขันทองคำ

 

นายปวีณ เกรียงเกษมอ.ปวีณ เกรียงเกษม

 

นส.ชยารัก ธานีอ.ชยารัก ธานี

 

อาจารย์ลาศึกษาต่อ

นส.สุกัญญา หงษ์ทองอ.สุกัญญา หงษ์ทอง