สายวิชาการ

นายจักรี วิชัยระหัด
นายจักรี วิชัยระหัด
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
นส.วิภารัตน์ นิสาภัย
นส.วิภารัตน์ นิสาภัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล
ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นส.วราภรณ์ จันทร์เวียง
นส.วราภรณ์ จันทร์เวียง
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร
ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร
อาจารย์

 

ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี
ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี
อาจารย์
นส.สุพัตรา บุตรเสรีชัย
นส.สุพัตรา บุตรเสรีชัย
อาจารย์
ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์
ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์
อาจารย์
นส.กมลรักษ์ แก้งคำ
นส.กมลรักษ์ แก้งคำ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
นส.สิริพร ขันทองคำ
นส.สิริพร ขันทองคำ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
นายปวีณ เกรียงเกษม
นายปวีณ เกรียงเกษม
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
นส.สุกัญญา หงษ์ทอง
นส.สุกัญญา หงษ์ทอง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
นส.ชยารัก ธานี
นส.ชยารัก ธานี
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
นายวรเชษฐ์ แสงสีดา
นายวรเชษฐ์ แสงสีดา
อาจารย์
นายศรัณยู เหลาพา
นายศรัณยู เหลาพา
อาจารย์
นส.ศิรินทรา ทันอินทรอาจ
นส.ศิรินทรา ทันอินทรอาจ
อาจารย์