๑.ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Industrial and Enterprise Management Technology

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science
(Industrial and Enterprise Management Technology)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Industrial and Enterprise Management Technology)

๓. วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

๔. จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต

๕. รูปแบบของหลักสูตร

๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
๕.๓ ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
๕.๔ การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุงกำหนดเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๑
๖.๒ ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
๖.๓ สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๖.๔ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
๖.๕ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ……..
๖.๖ กำหนดเปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๖๑

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

๘. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

๘.๑ ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการ
๘.๒ นักวิชาการก่อสร้าง ผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง
๘.๓ นักวิชาการพลังงาน
๘.๔ นักวิจัยและพัฒนาองค์กร ราชการและเอกชน
๘.๕ นักวิเคราะห์โครงการ
๘.๖ ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจ

๒) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๙ หน่วยกิต
(๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียน ๔๑ หน่วยกิต
๑๑๕๒๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน ๓(๓-๐-๖)
Basic Physics
๑๑๕๒๑๐๒ ปฏิบัติการพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม ๓(๒-๒-๕)
Industrial Workshop
๑๑๕๒๑๐๓ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๓(๓-๐-๖)
Engineering Mathematics
๑๑๕๒๑๐๔ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ๓(๒-๒-๕)
Basic Electricity Electronics
๑๑๕๒๑๐๕ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒(๑-๒-๓)
Physics Laboratory
๑๑๕๒๑๐๖ การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม ๓(๒-๒-๕)
Industrial Work Study
๑๑๕๒๑๐๗ กลศาสตร์วิศวกรรม ๓(๓-๐-๖)
Engineering Mechanics
๑๑๕๒๑๐๘ วัสดุอุตสาหกรรม ๓(๓-๐-๖)
Industrial Materials
๑๑๕๒๑๐๙ การเขียนแบบวิศวกรรม ๓(๒-๒-๕)
Engineering Drawing
๑๑๕๒๑๑๐ การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ๓(๓-๐-๖)
Industrial Quality Management and Enterprise
๑๑๕๒๑๑๑ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ๓(๓-๐-๖)
Engineering Economy
๑๑๕๒๑๑๒ โปรแกรมประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ๓(๒-๒-๕)
Computer Application in Industrial and Enterprise
๑๑๕๒๑๑๓ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓(๒-๒-๕)
Science and Technology Research
๑๑๕๒๑๑๔ การวางแผนและการควบคุมการผลิต ๓(๓-๐-๖)
Production Planning and Control

(๒) กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๔๙หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกใดกลุ่มวิชาเอกหนึ่งดังต่อไปนี้
(๒.๑) กลุ่มวิชาชีพบังคับไม่น้อยกว่า ๓๔หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
๑๑๕๒๑๑๕ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ๓(๓-๐-๖)
Industrial Production Standard and Enterprise
๑๑๕๒๑๑๖ หลักการจัดการเพื่องานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ๓(๓-๐-๖)
Principle Management for Industrial and Enterprise
๑๑๕๒๑๑๗ อาชีวะสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการจัดการความปลอดภัย ๓(๓-๐-๖)
Occupied Environment and Safety Technique
๑๑๕๒๑๑๘ องค์กรและการจัดการคุณภาพ ๓(๓-๐-๖)
Organization and Quality Management
๑๑๕๒๑๑๙ การจัดการลอจิสติคส์และโซ่อุปทาน ๓(๓-๐-๖)
Logistics and Supply Chain Management
๑๑๕๒๑๒๐ การเตรียมโครงงาน ๑(๐-๒-๑)
Pre – Project
๑๑๕๒๑๒๑ โครงงาน ๓(๒-๒-๕)
Project
๑๑๕๒๑๒๒ ทฤษฎีสถิตศาสตร์วิศวกรรม ๓(๓-๐-๖) Theory of Engineering Static
๑๑๕๒๑๒๓ เทคโนโลยีสะอาด ๓(๓-๐-๖)
Clean technology
๑๑๕๒๑๒๔ เทคโนโลยีพลังงาน ๓(๒-๒-๕)
Energy Technology
๑๑๕๒๑๒๕ การศึกษาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจท้องถิ่นและภูมิภาค ๓(๒-๒-๕)
Local Area and Region Industrial Study and Enterprise
๑๑๕๒๑๒๖ กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ๓(๓-๐-๖)
Industrial Management Strategy and Enterprise

(๒.๒) กลุ่มวิชาชีพเลือกไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
กลุ่มที่ ๑ รายวิชาเรียนด้านการจัดการงานโยธา
๑๑๕๒๒๐๑ การจัดการและบริหารงานก่อสร้าง ๓(๓-๐-๖)
Administration and Management of Construction
๑๑๕๒๒๐๒ ทฤษฎีโครงสร้าง ๓(๓-๐-๖)
Theory of Structure
๑๑๕๒๒๐๓ วิศวกรรมสำรวจ ๓(๒-๒-๕)
Survey Engineering
๑๑๕๒๒๐๔ วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ ๓(๓-๐-๖)
Construction Material and Testing
๑๑๕๒๒๐๕ เทคโนโลยีคอนกรีต ๓(๒-๒-๕)
Concrete Technology
๑๑๕๒๒๐๖ วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล ๓(๓-๐-๖)
Water Supply and Sewage System
๑๑๕๒๒๐๗ เทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓(๓-๐-๖)
Reinforced Concrete Design
๑๑๕๒๒๐๘ การบำบัดน้ำเสีย ๓(๓-๐-๖)
Wastewater Treatment
๑๑๕๒๒๐๙ การอ่านแบบและการประมาณราคา ๓(๓-๐-๖)
Construction Cost Estimation
๑๑๕๒๒๑๐ เทคโนโลยีก่อสร้าง ๓(๓-๐-๖)
Construction Technology
๑๑๕๒๒๑๑ ภาวะโลกร้อนและปัญหามลภาวะ ๓(๓-๐-๖)
Global Warming and Problem of Pollution
๑๑๕๒๒๑๒ การตรวจงานก่อสร้าง ๓(๓-๐-๖)
Construction Inspection
๑๑๕๒๒๑๓ การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ๓(๓-๐-๖)
Timber and Steel Design
๑๑๕๒๒๑๔ วิศวกรรมขนส่ง ๓(๓-๐-๖)
Transportation Engineering
๑๑๕๒๒๑๕ งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง ๓(๐-๖-๓)
Individual Study in Construction Technology
๑๑๕๒๒๑๖ สัมมนางานก่อสร้าง ๑(๑-๐-๓)
Construction Seminar
๑๑๕๒๒๑๗ การบริหารงานภาคสนาม ๓(๓-๐-๖)
Field Work Management
๑๑๕๒๒๑๘ การจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง ๓(๓-๐-๖)
Construction Equipment Management
๑๑๕๒๒๑๙ การจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒(๒-๐-๔)
Procurement Management
๑๑๕๒๒๒๐ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖)
Environmental Impact Assessment

กลุ่มที่ ๒รายวิชาเรียนด้านการจัดการพลังงาน
๑๑๕๒๓๐๑ พลังงานทดแทน ๓(๒-๒-๕)
Renewable Energy
๑๑๕๒๓๐๒ พลังงานศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)
Energy Science
๑๑๕๒๓๐๓ เทคโนโลยีเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ๓(๓-๐-๖)
Fuel and Combustion Technology
๑๑๕๒๓๐๔ มลพิษจากการผลิตพลังงานและการควบคุม ๓(๓-๐-๖)
Pollution from Energy Production and Pollution Control
๑๑๕๒๓๐๕ เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ๓(๓-๐-๖)
Alternative Energy Technology
๑๑๕๒๓๐๖ การตรวจประเมินและการอนุรักษ์พลังงาน ๓(๒-๒-๕)
Energy Audit and Energy Conservation
๑๑๕๒๓๐๗ เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน ๓(๒-๒-๕)
Energy Management Technology
๑๑๕๒๓๐๘ การบริหารโครงการทางพลังงาน ๓(๓-๐-๖)
Energy Project Management
๑๑๕๒๓๐๙ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน ๓(๒-๒-๕)
Energy Conservation and Management
๑๑๕๒๓๑๐ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖)
Energy and Environment
๑๑๕๒๓๑๑ เศรษฐศาสตร์พลังงาน ๓(๓-๐-๖)
Energy Economic
๑๑๕๒๓๑๒ นโยบายและการวางแผนพลังงาน ๓(๓-๐-๖)
Energy Policy and Planning
๑๑๕๒๓๑๓ การจัดการพลังงานในงานลอจิสติกส์ ๓(๓-๐-๖)
Energy Management in Logistics
๑๑๕๒๓ ๑๔ การใช้และการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน ๓(๒-๒-๕)
Applications and Conservation of Energy in Industry Plants
๑๑๕๒๓๑๕ เคมีไฟฟ้าและวัสดุนำไฟฟ้าสำหรับการใช้งานด้านพลังงาน ๓(๓-๐-๖)
Electrochemistry and Electrical Materials for Energy Applications
๑๑๕๒๓๑๖ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานยั่งยืน ๓(๒-๒-๕)
Renewable and Sustainable Energy
๑๑๕๒๓๑๗ การนำความร้อน ๓(๓-๐-๖)
Conduction Heat Transfer
๑๑๕๒๓๑๘ การออกแบบระบบพลังงาน ๓(๒-๒-๕)
Energy System Design
๑๑๕๒๓๑๙ เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ ๓(๓-๐-๖)
Nuclear Energy Technology
๑๑๕๒๓๒๐ เทคโนโลยีถ่านหิน ๓(๓-๐-๖)
Coal Technology
๑๑๕๒๓๒๑ ธุรกิจพลังงาน ๓(๓-๐-๖)
Energy Business
๑๑๕๒๓๒๒ กระบวนการแยกก๊าซและปิโตรเลียม ๓(๓-๐-๖)
Petroleum and Natural Gas Processing

(๓) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ฯและสหกิจศึกษา เรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ฯ
๑๑๕๔๑๐๑ การเตรียมฝึกงาน ๓(๑๓๕)
Pre- Practice
๑๑๕๔๑๐๒ การฝึกงาน ๖(๔๐๐)Practice
กลุ่มสหกิจศึกษา
๑๑๕๔๑๐๓ สหกิจศึกษา ๑ ๓(๑๓๕)
Co-operative Education ๑
๑๑๕๔๑๐๔ สหกิจศึกษา ๒ ๖(๖๐๐)Co-operative Education ๒