สรุปผลงานทางวิชาการ 2559

ตารางสรุปผลงานทางวิชาการ-59

จำนวนผลงานทางวิชาการ

ปีการศึกษา

ระดับคุณภาพ จำนวนผลงาน
2559 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับชาติ

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

5

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

1

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

2

 – ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

รวม

8

ผลงานทางวิชาการ วงรอบปีการศึกษา 2559

 ที่ ชื่อผู้วิจัย บทความ /ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์
1. อ.ชยารัก ธานี ขันติกุล Knowledge Management Practice: Case Study of Thai SMEs in the Manufacturing Sector 1-2 September 2016 The 17 th European Conference on Knowledge Management
2. อ.สุพัตรา บุตรเสรีชัย OILS FROM CATALYTIC AND NONCATALYTIC PYROLYSIS OF PLASTIC PACKAGING WASTES

26-28

October

2016

The 6th International Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Science Conference (ITIChE2016)
3.

อ.จักรี

วิชัยระหัด

The strength analysis of an agriculture truck chassis using finite element method August 2016 KKU ENGINEERIMG JOURNAL
4.

อ.จักรี

วิชัยระหัด

Finite element analysis for strength of an agriculture truck pick-up:comparison between beam and solid element August 2016 International Journal of Mechanical And Production Engineering
5.

อ.จักรี

วิชัยระหัด

The Strength analysis of an agriculture Truck Chassis using Finite Element Method

August 3–5

2016

6 th KKU International Engineering Conference 2016
6 อ.จักรี วิชัยระหัด The Calculation Techniques of Non-Matrix Representation Flexible Joint Stiffness to Improve the Accuracy of Beam Element FEA March 27-30 2017

6 th International Conference on Electronics, Computer and manufaring Engineering

(ICECME 2017)

7 ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี Mathematical Modeling of Thin-Layer Cassava Leaves Drying for Animal Feed

Volume 13 Number 2 July-December 2017

 

วารสารเกษตรพระวรุณ

 

8 ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี

Thin Layer Drying Characteristic of Cassava Leaves under Combined Solar Energer and Hot-air Convective Dryer

 

Semptember 22-23, 2016

 

The 6 th International Conference on Sciences and Social Sciences 2016