สรุปผลงานทางวิชาการ 2558

ผลงานทางวิชาการ-วงรอบปีการศึกษา-2558

จำนวนผลงานทางวิชาการ วงรอบปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา ระดับคุณภาพ จำนวนผลงาน

2558

 

– บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับชาติ 4
– บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 4
– บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 2
– ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
รวม 10

 

 

ผลงานทางวิชาการ วงรอบปีการศึกษา 2558

ที่ ชื่อผู้วิจัย บทความ ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์
1.

ดร. พงษ์ภูไท

อุดมอริยทรัพย์

Motor Application  Using PWM with RC  Remote  Control 24-26 พฤศจิกายน 2558 The 7th International Science, Social  Sciences, Engineering  and Energy Conference
2.

อาจารย์จักรี

วิชัยระหัด

The Strength  Analysis of  Bus  Superstructure  based  on  the  Accuracy  Improvement  of  T-Junction  Joint  Stiffness 20-22 กันยายน 2558 4th International  Conference  on  Advanced  Manufacturing  Thechnology,Johor  Bahru, Malaysia
3.

ดร. พงษ์ภูไท

อุดมอริยทรัพย์

A   Solution-based  Radio-over-Fiber  WDM-PON by micro-optics-electro  system. 11 พฤศจิกายน  2558 ENGINEERING  TRANSACTION, VOL.18, NO.2(39) JULY-DEC 2015,(Mahanakorn  University  of  Technology)
4. อาจารย์สุพัตรา บุตรเสรีชัย Solid  Fuel  Pellets  from  Pig  manure. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

วารสารการเกษตรราชภัฏ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

5. อาจารย์สุพัตรา บุตรเสรีชัย การลดความกระด้างของน้ำบาดาลกรณีศึกษาน้ำบาดาลก่อนเข้าหอหล่อเย็นของอุตสาหกรรมพลาสติก 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54
6

อาจารย์วรเชษฐ์

แสงสีดา

การประยุกต์ใช้เจ็ทปั๊มจากไอน้ำเหลือทิ้งกับระบบแห้งสุญญากาศ 8-10  มิถุนายน  2559 การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 12
7

ดร. พงษ์ภูไท

อุดมอริยทรัพย์

เครื่องบันทึกค่ากำลังไฟฟ้าของแสงอาทิตย์อย่างง่ายโดยใช้ไมโครคอนโทลเลอร์อาร์ดูยโน่ 25-27  พฤษภาคม  2559 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 8
8

อาจารย์จักรี

วิชัยระหัด

The  Strength  Analysis  of  an  Agriculture  Truck  Pick-up  using  Finite  Element  Method 12-13  เมษายน  2559 Proceedings  of  2016  International  Conference  on  Advances  in  Software, Control  and  Mechanical  Engineering
9

อาจารย์จักรี

วิชัยระหัด

Finite  Element  Analysis  for  strength  of  an  agriculture  truck  pick-up: comparison  Between  beam  and  solid  element. 3  มิถุนายน  2559 Proceedings  of  The  Ires  38th  international  conference  Singapore
10

ดร. พงษ์ภูไท

อุดมอริยทรัพย์

ความสามารถของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 29  กรกฎาคม 2559 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559  ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1