กลับสู่หน้าหลัก

 

                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิตและสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยอาจารย์ทั้งหมด 16 คน  มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีทักษะเชิงวิศวกรรม     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรมและความสามารถด้านการวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การให้บริการวิชาการที่มีอยู่บนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่นและทิศทางการพัฒนาประเทศ

“ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม  คุณธรรมนำหน้า  วิชาการสู่ชุมชน  พัฒนาคนสู่อาเซียน”

 

สาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน

1.สาขาวิศวกรรมการผลิต (Production Engineering) ภาคปกติ

2.สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) ภาคปกติ

 

ลักษณะเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

1.เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งเดียวในจังหวัดชัยภูมิ

2.อาจารย์ทุกท่านมีคุณวุฒิตรงสายและเป็นศักยภาพต่อหลักสูตร

3.มีเครื่องมือ สื่อทัศนูปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย

4.อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย

5.มีเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่ทันสมัย

6.มีการเรียนการสอนในโปรแกรมสหกิจศึกษาโดยนักศึกษาจะได้ทดลองปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นระยะเวลา 4 เดือน

7.มีการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

คุณสมบัติของนักศึกษา

 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้มีความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชอบการคำนวณ มีความคิดสร้างสรรค์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. วิศวกรการผลิต / วิศวกรเครื่องกล ประจำบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานราชการ

2. นักวิทยาศาสตร์

3. นักวิจัย

4. ครู  อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี

5. ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ

 

ทุนสนับสนุน

          กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.), กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.), ทุนภายนอก

 

สวัสดิการ

          ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ  หอพักนักศึกษา